Generalforsamling

Generalforsamlingen er Aalborg Lærerforenings højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt en gang årligt i årets første kvartal. Der bliver indkaldt med minimum 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og ved meddelse på Aalborg Lærerforenings hjemmeside - www.kreds153.dk.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes med absolut flertal. 

I lige år er der valg til kredsstyrelsen.

 

Generalforsamlingens dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent.
2.                   Beretning.
3.                   Regnskab.
4.                   Indkomne forslag.
5.                   Fremlæggelse af budget og kredskontingent.
6.                   Valg i henhold til § 9 (i lige år).
7.                   Valg af revisorer (i ulige år).
8.                   Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med kortere varsel af kredsstyrelsen, eller når mindst 10%  af de i kredsen værende almindelige medlemmer skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger (sommerferien fraregnet) efter at begæringen er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 skoledages varsel ved opslag på skolerne. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.