Generalforsamling

Generalforsamlingen er Aalborg Lærerforenings højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt hvert andet år i lige år, i det første kvartal. 

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2022

Der bliver indkaldt med minimum 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og ved meddelse på Aalborg Lærerforenings hjemmeside - www.kreds153.dk. I tiden op til afviklingen af generalforsamlingen, vil du i den grønne boks, kunne se den endelig dagsorden, forslag til budget, regnskabet, kandidater til kredsstyrelsen mm. 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes med absolut flertal. 

Generalforsamlingens dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent.
2.                   Beretning.
3.                   Regnskab.
4.                   Indkomne forslag.
5.                   Fremlæggelse af budget og kredskontingent.
6.                   Valg i henhold til § 9.
7.                   Valg af revisorer.
8.                   Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med kortere varsel af kredsstyrelsen, eller når mindst 10%  af de i kredsen værende almindelige medlemmer skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger (sommerferien fraregnet) efter at begæringen er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 skoledages varsel ved opslag på skolerne. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.